Föreläsningar

Mina föreläsningar och utbildningsdagar behandlar ämnen relaterade till undervisning, lärande, skolutveckling och ledarskap. Tre ledstjärnor är viktiga:

  • Inspiration. Deltagarna ska känna engagemang och motivation.
  • Vetenskaplig grund. Innehållet bygger på ledande vetenskap.
  • Konkreta utvecklingsidéer. Fokus på verktyg, exempel och strategier som kan omsättas direkt i handling.

Jag föreläser och utbildar riktat mot olika målgrupper såsom lärare (från grundskole- till vuxenutbildningsnivå), rektorer, ledningsgrupper, förstelärare samt fritidspedagoger. Men jag riktar mig även till verksamheter utanför skolan där det finns ett intresse för utveckling och lärande.

Innehållet skräddarsys efter önskemål, målgrupp och det lokala sammanhanget. Föreläsning kan blandas med övningar osv. Se exempel nedan:Effektiv undervisning, meningsfullt lärande

Målgrupp: Lärare

Fokus på verkningsfulla undervisningsmetoder samt på hur elever lär. Ledande forskning kombinerat med konkreta exempel, undervisningstekniker och vinnande förhållningssätt. Fokus på ämnen som ledarskap, motivation, utmaning, anpassat stöd, återkoppling, bedömning, samarbete och reflektion.

Kollegialt lärande i praktiken

Målgrupp: Lärare

Hur kraften i kollegialt lärande kan användas för att utveckla hela skolor och förbättra undervisningen i varje klassrum. Om att ta vara på lärares drivkrafter. Organisation och struktur. Forskning och framgångsfaktorer. Konkreta metoder samt betydelsen av kultur och förhållningssätt. Svårigheter som ofta uppstår i praktiken och hur dessa kan hanteras.

Leda skolutveckling mot fördjupat lärande

Målgrupp: Rektorer

Fokus mot rektors ledarskap och vetenskapliga perspektiv på skolutveckling. Sätt att organisera för professionellt lärande och systematisk undervisningsutveckling på skolan. Möjligheter och hur dessa kan tas tillvara. Kollegialt lärande mellan rektorer. Jag har exempelvis utbildat på rektorslyftet flera gånger, på konferenser och för rektorer i olika kommuner.

Stödja kollegors professionella lärande

Målgrupp: Förstelärare el. andra ledande lärare

Inriktning mot hur lärare kan leda processer för kollegialt lärande för att få till verkliga justeringar i undervisningen som gynnar elevers lärande. Professionellt lärande, handledning, återkoppling, förhållningssätt och konkreta verktyg. Jag har exempelvis utbildat förestelärare i Skåne och Västra Götaland samt handleder förstelärare till vardags.

Framgångsrik skolutveckling i praktiken

Målgrupp: Ledningsgrupper på skolor

Hur ledningsgruppen på skolan kan fungerar som en undersökande gemenskap som bidrar till att skapa en lärande organisation, där undervisning ständigt förfinas. Ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete, professionellt lärande och skolkultur fokuseras. Användbara redskap, utformande av plan för att utveckla undervisningen på skolan.

Synligt lärande på fritidshem

Målgrupp: Fritidshemspersonal

Fokus på hur lärandet, snarare än görandet, kan fokuseras på fritids. Varför gör vi vad vi gör? Hur fritids och skola kan komplettera varandra utifrån förmågorna i läroplanen. Utmaning och återkoppling. Metoder för kollegialt lärande på fritidshem. Jag har exempelvis föreläst på fritidshemsbiennalen samt handlett personal och rektorer.

Professionellt lärande på jobbet

Målgrupp: All verksamhet.

Om hur vi kan lära tillsammans på jobbet för att bli bättre på vårt arbete. Hur lär människan? Hur kan vi skapa strukturer för lärande i vardagen – som bidrar till arbetsglädje, motivation och effektivitet? Tänkvärda exempel och användbara metoder för professionellt lärande. Utnyttja kraften hos medarbetarna för att ständigt utveckla smartare sätt att arbeta på.